Liiketominta Virossa

Narlex asianajotoimisto tarjoaa tällä toimialalla oikeusapupalveluita:

  • yritysten perustaminen
  • yritysten yhdistäminen, jakaminen, uudelleen järjestäminen
  • yritysten lakkauttaminen
  • yrityskaupat
  • osakkaiden väliset suhteet

Seuraavaksi tietoa liiketoiminnan aloittamiseksi Virossa (ml Narvassa).

Yrityksen rekisteröinti

Virossa voi rekisteröidä seuraavia yrityksiä:
rajavastuuyhtiö (OÜ),
osakeyhtiö (AS),
avoin yhtiö (TÜ),
kommandiittiyhtiö (UÜ),
taloudellinen yhdistys (TulÜ),
aatteellinen yhdistys (MTÜ) ja
itsenäinen elinkeinoharjoittaja (FIE).

Rajavastuuyhtiö ja osakeyhtiö ovat eniten käytetyt yritysmuodot ensisijaisesti niiden toiminnasta annettujen sääntöjen selvyyden ja käytännöllisyyden ansiosta. Useammat yrittäjät valitsevat rajavastuuyhtiön, koska sillä voi olla pienempi pääoma. Rajavastuuyhtiön vähimmäispääoma on € 2500 ja sitä ei tarvitse heti maksaa. Osakeyhtiön vähimmäispääoma on € 25000.

Kun olette löytäneet sopivan yritysmuodon, valinneet toiminimen ja toimialan, voitte aloittaa yrityksen rekisteröintiä. Siihen on kaksi vaihtoehtoa: (1) verkossa rekisteröinti tai (2) perustaminen notaarin toimistossa.

Kun perustajalla on virolainen henkilötodistus (jonka saa oleskeluluvan tai e-kansalaisuuden kanssa), on verkossa rekisteröinti mukavin, etullisin ja nopein vaihtoehto yrityksen perustamiseen. Kun perustejalla ei ole henkilökorttia, Narlex perustaa yrityksen ja se luovutetaan asiakkaalle notaarin toimistossa.

Rajavastuuyhtiön osuudenomistajana tai osakeyhtiön osakkeenomistajana voi olla yksi tai useampi henkilö. Aatteellisessa yhdistyksessä on oltava vähintään kaksi jäsentä.

Rajavastuuyhtiön perustamiskustannukset (valtiolle maksettavat verot ja palvelumaksut) alkavat € 500 ja ovat sitä suurempiä mitä enemmän on osakkeenomistajia, yhtiöjärjestyksen erikoisehtoja ja muita perustajien toiveita.

Yrityksen perustamiseen ja taloustoiminnan aloittamiseen menee Virossa 1-2 päivää.

Lisätietoa rajavastuuyhtiöstä ja osakeyhtiöistä:
http://www.koda.ee/index.php?id=11866
http://www.investinestonia.com/en/investment-guide/establishing-a-company

E-kansalaisuus

E-kansalaisus on valtion tarjottava palvelu, joka ei anna oikeutta “aitoon” kansalaisuuteen, mutta mahdollistaa sähköisen henkilökortin käytön, jolla voi asioida Viron valtion kanssa ja allekirjoittaa henkilöiden välisiin sopimuksiin ilman Viroon matkustamatta.

Niille, jotka haluavat ja osaavat itse esittää Kaupparekisterille asiakirjoja, on se mahdollista henkilökortin avulla.

Jokainen henkilö voi hakea e-kansalaisuutta. Narlex voi avustaa hakemuksen esittämisessä.

Lisätietoa e-kansalaisuudesta:
https://www.siseministeerium.ee/en/unique-opportunity-opens-estonias-e-services-foreigners

Verot

Viron verotusjärjestelmä on ainutlaatuinen Euroopassa: tuloverolla ei veroteta tuloa vaan kustannukset, jotka eivät liity yrityksen toimintaan. Yritys ei maksa tuloveroa, kunnes sen kustannukset liittyvät yritystoimintaan. Sellainen järjestelmä antaa yhtiöille mahdollisuuden käyttää tulonsa 100% yritystoiminnan kehitykseen.

Viro on maailmassa tunnettu maana, jossa verojen maksaminen on erittäin mukava – kaikkia veroilmoituksia voi esittää verkossa ja veroja voi maksaa e-verohallinnossa. Veropoikkeuksia ei käytännössä ole ja verotuskohteet ovat helposti ymmärrettäviä.

Virolainen verotusjärjestelmä sisältää valtiolle maksettavat verot ja kunnallisverot. Valtiolle maksettavat verot ovat tulovero, sosiaalivero, maavero, huvivero, liikevaihtovero, tuotantovero ja raskaan kaluston vero. Kunnallisveroista päättää kunnanhallitus ja niillä ei ole merkitystä useampien yrittäjien toiminnalle.

Yritysten on maksettava tuloveroa:
maksetusta osingosta
lahjoista ja lahjoituksista
kustannuksista, jotka eivät liity yritystoimintaan.

Yrityksen on maksettava osingoista tuloveroa 20/80 jokaisesta maksetusta eurosta (100 eurosta yhtiö maksaa valtiolle tuloveroa 25 euroa). Omaisuuden siirtämistä tytäryhtiöstä emoyhtiöön käsitellään tietyissä tapauksissa myös osingon maksamisena.

Virossa ei veroteta lahjoittamista, perinnön vastaanottamista eikä kiinteistön omistusta.

Liikevaihtovero on Virossa 20%, vähennetty verokanta on 9 % ja tietyissä tapauksissa 0 %. Liikevaihtoverovelvolliseksi ei tarvitse mutta voi rekisteröidä, mikäli liikevaihtoverolla verotettava tilikauden tulo on alle 16000 euron. Verohallinto voi kieltäytyä aloittavien ja liikevaihdottomien yhtiöiden liikevaihtoverovelvolliseksi rekisteröimisestä, jos rekisteröintitarve ei ole riittävästi perusteltu. Kun liikevaihto ylittää 16000 euroa, on rekisteröinti pakollinen.

Virossa rekisteriin merkityt ja/tai toimivat työnantajat maksavat lähes kaikista työntekijöille tehdyistä suorituksista sosiaaliveroa. Sosiaaliverovelvollisuus on työnantajilla ja itsenäisillä elinkeinoharjoittajilla, työntekijät eivät maksa sosiaaliveroa. Sosiaalivero muodostaa 33%.

Lisätietoa veroista:
http://www.investinestonia.com/en/investment-guide/tax-system
http://www.emta.ee/?id=1830

Toimintaluvat ja taloustoiminnasta annettavat ilmoitukset

Vaikka ensimmäisiä kauppoja voi tehdä jopa ennen yhtiön rekisteröintiä, on todellisen toiminnan aloittamisen yhteydessä tietyissä tapauksissa tarkistettava, onko haettava rekisteröintiä tai toimintalupaa.

Virossa on toimialoja, joilla toiminnan harjoittamiseen on oltava toimintalupa (lupavelvollisuus) tai esitettävä ilmoitus taloustoiminnasta (ilmoitusvelvollisuus). Mikäli yhtiön toimialalle on sovellettu erikoisvaatimuksia, on toimintaluvan hakemisen yhteydessä maksettava valtiolle siitä maksettava maksu.

Toimintalupaa edellyttävät toimialat ovat rahoituspalvelut, polttoaineen käsittely, kuljetuspalvelut jm. Toimintaluvan hankkimiseen on täytettävä laista johtuvat vaatimukset.

Taloustoiminnasta anettava ilmoitus on muodollinen ilmoitus toiminnan aloittamisesta esimerkiksi matkailun, ruokailun, rakennuksen jm. toimialoilla.

Virolaisella henkilökortilla voi esittää ilmoituksen tai hakemuksen toimintalupaa vaativalla alalla toimimiseenkirjautumalla taloustoimintarekisteriin tai muuhun rekisteriin. Narlex voi tarvittaessa esitää kyseiset ilmoitukset ja/tai hakemukset valtion portaalin kautta heti yrityksen rekisteröinnin jälkeen ja ennen osuuden rekisteröintiä Teidän nimelle.

Kun ilmoitus taloustoiminnasta annetaan valtion portaalin kautta tai suoraan rekisterille, merkitään tiedot ilmoituksen esittämisen jälkeen automaattisesti taloustoimintarekisteriin tai muuhun rekisteriin.

Muulla tavalla taloustoiminnasta annetun ilmoituksen merkkii rekisterin pitäjä rekisteriin ilmoituksen saamista seuraavana arkipäivänä. Toimintalupahakemus käsitellään tavanomaisesti 30 päivässä ja toimintaluvan antamisen tapauksessa viranomainen merkkii tiedot taloustoimintarekisteriin tai muuhun sopivaan rekisteriin.

Mikäli yrityksen toiminnasta johtuu oleellinen ympäristövaikutus, on saastutuksen välttämiseksi ja tilanteen tarkistamiseksi haettava ympäristölupa.

Lisätietoa toimintaluvasta ja rekisteröinnistä:
viroksi https://mtr.mkm.ee/infoleht/22
englanniksi https://mtr.mkm.ee/?m=1

Työsuhteen aloittaminen ja päättäminen

Virossa säädetään työsopimuksen tekemistä, keskeyttämistä ja irtisanomista työsopimuslailla. Työntekijä tekee työsopimuksen perusteella työnantajalle työtä hänen johdon ja valvonnan alaisena. Työnantaja maksaa työntekijälle palkan. V. 2015 on tuntipalkan vähimmäismäärä 2,34 euroa ja kuukausipalkan vähimmäismäärä 390 euroa.

Viron keskimääräinen kuukausipalkka kesällä 2015 oli 1081 euroa ja Ida-Virumaan teollisuusalueella 800 euroa.

Työsopimus on tehtävä kirjallisesti. Työsopimus tehdään määräaikaisena tai ilman määräaikaa. Määräaikainen työsopimus tehdään esimerkiksi sesonkiluonteisista töistä tai varsinaisen työntekijän poissaolon ajaksi.

Virossa on työrekisteri, josta voidaan kerätä tietoa Virossa työskenetelevistä henkilöistä. Kaikkien Virossa tylöskentelevien fyysisten henkilöiden työskentely on merkittävä rekisteriin, jos siitä aiheutuu Virossa verovelvollisuus riippumatta sopimusmuodosta ja sopimuksen kestosta.

Työsuhde voidaan päättää osapuolten sopimuksella, määräajan saavuttua, työntekijän hakemuksesta tai työnantajan aloitteesta. Työntekijä ja työnantaja voivat million tahansa lopettaa sopimuksen. Mikäli työsopimus päättyy määräajan saavuttua, ei tarvitse työsopimuksen päättymisestä erikseen ilmoittaa. Työntekijällä ja työantajalla on oikeus irtisanoa sopimus koeaikana, ilmoittaen siitä toiselle osapuolelle 15 kalenteripäivää etukäteen.

Työntekijä voi irtisanoa työsopimuksen milloin tahansa irtisanomiajalla 30 päivää tai tilanteessa, jossa työnantaja on oleellisesti rikkonut sopimusta (jos ei voida vaatia eikä edellyttää sopimuksen jatkamista, ei tarvitse työntekijän ilmoittaa siitä työnantajalle).

Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen työntekijästä johtuvasta syystä tai taloussyistä, esimerkiksi työnantajan toiminnan lopettamisen yhteydessä. Mikäli työsopimus lopetetaan työntekijän irtsanomisella, on työnantajan maksettava työntekijälle korvauksena työntekijän yhden kuukauden keskimääräinen palkka. Irtisanomisesta on työnantajan tavanomaisesti ilmoitettava työntekijälle kirjallisesti. Kun esimerkiksi työntekijän työsuhde työnantajan luona on kestänyt alle vuoden, on ilmoitettava vähintään 15 kalenteripäivää etukäteen, jos yhdestä viiteen vuoteen, on ilmoitettava vähintään 30 kalenteripäivää etukäteen. Mikäli työnantaja ilmoittaa irtisanomisesta myöhemmin, on hänen maksettava työntekijälle korvausta, johon hänellä olisi ollut oikeus irtisanomisajan noudattamisen tapauksessa.

Lisätietoa Virossa työskentelystä:
www.investinestonia.com/en/investment-guide/labour-market
www.workinestinia.com

Maan ja rakennusten käytön oikeudelliset perusteet

Virossa voi maata muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vapaasti ostaa ja myydä. Rakennukset ovat tavallisesti osaa kiinteistöä ja ne myydään maan kanssa. Kaikki tontit on merkittävä kiinteistökirjaan (tontit, asunnonomistukset, rakennusoikeudet ja asunnon rakennusoikeudet). Kiinteistöstä merkitään kiinteistökirjaan omistussuhteet. Kiinteistökirja takaa kiinteistönomistuksen oikeussuojan ja vähentää kiinteistökaupan riskejä.

Verkossa voi tutustua kiinteistökirjan tietoihin e-kiinteistökirjan kyselyjärjestelmässä.

Kiinteistöesineitä voi hankkia ja myydä vain notaarin vahvistettujen sopimusten perusteella. Kiinteistöesineen omistusoikeus alkaa omistajaa koskevan merkinnän tekemisestä kiinteistökirjaan.

Vuokrasopimuksella sitoutuu yksi henkilö (vuokranantaja) antamaan esineen toisen henkilön (vuokranottajan) käyttöön ja vuokranottaja sitoutuu maksamaan siitä vuokranantajalle vuokraa. Vuokralle voidaan antaa ja ottaa kokonainen kiinteistö tai erillinen tila, kun kiinteistöllä on rakennuksia. Vuokrasopimuksesta voi tehdä merkinnän kiinteistökirjaan, se ei kuitenkaan ole pakollista.

Kun vuokranantaja myy kiinteistöesineen sen vuokranottajan käyttöön luovuttamisen jälkeen tai vuokraesineen omistaja vaihtuu esineen vuokranottajan käyttöön luovuttamisen jälkeen ulosoton tai konkurssimenettelyn yhetdyessä, siirtyvät vuokrasopimuksesta johtuvat vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet esineen hankkijalle.

Vuokranottaja voi tehdä esineelle korjauksia ja muutoksia vain vuokranantajan kirjallisella suostumuksella. Vuokranantaja ei saa kieltäyttyä kyseisen suostumuksen antamisesta, kun korjausten ja muutosten tekeminen on perusteltu esineen käytön näkökulmasta tai kohtuullisuuden periaatteesta lähtien.

Kun vuokrasopimuksen päättymisen yhteydessä ilmenee, että esineen arvo on vuokranantajan tehtyjen korjausten tai muutosten ansiosta oleellisesti lisääntynyt, voi vuokranottaja vaatia siitä korvausta kohtuullisessa määrässä.

Sopimuksen osapuolet voivat irtisanoa määräaikaisen tai toistaiseksi tehdyn sopimuksen noudattaen sopimuksessa määrättyä irtisanomisaikaa.

Rakennusoikeus antaa mahdollisuuden omistaa rakennusta toiselle henkilölle kuuluvalla kiinteistöllä ja käyttää tontilla olevaa rakennusta. Mikäli tontille on annettu rakennusoikeus, on kiinteistöllä oleva rakennus (rakennusoikeus) myytävä kiinteistöstä erillään ja rakennuksen omistajan ei tarvitse olla maan omistaja. Yhdelle kiinteistölle voi antaa vain yhden rakennusoikeuden ja se tapahtuu vain maan omistajan suostumuksesta.

Sopimus rakennusoikeuden antamisesta tai luovutuksesta tehdään notaarin toimistossa. Rakennusoikeus annetaan määräaikaisesti ja enintään 99 vuodeksi.

Kiinteistöesineita voi rasittaa kiinnityksellä, mikä on parhaana velvollisuuksien täyttämisen takuuna. Kiinnitys antaa velanantajalle pakkomyynnin aloittamisen oikeuden, mikäli velallinen ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan. Kiinnityksestä on tehtävä merkintä kiinteistökirjaan.

Katso kiinteistöjen hintoja Virossa:
www.city24.ee/