Kohtutäitur võib alandada asja hinda seni, kuni see müüdud saab. Seaduses sätestatud 70% piirang ei tähenda seda, et alla 70% esialgsest hinnast ei saaks asja müüa.

Kolleegium nõustub ringkonnakohtu seisukohaga, et kuigi seadus ei sätesta selget reeglit juhuks, kui asja ei õnnestu müüa isegi 70% allahinnatult, tuleb asuda seisukohale, et TMS § 100 lg-s 5 sätestatud allahindluse piirmäär saab kehtida üksnes asja enampakkumisel n-ö sama arestimisakti alusel. Seadus ei sea vara allahindamise eelduseks muid täiendavaid kriteeriume kui kordusenampakkumise korraldamist, mis tähendab, et eelmine enampakkumine nurjus eelduslikult liiga kõrge alghinna tõttu.

LAHEND

Posted in Uncategorized.