Kohtutäitur võib alandada asja hinda seni, kuni see müüdud saab. Seaduses sätestatud 70% piirang ei tähenda seda, et alla 70% esialgsest hinnast ei saaks asja müüa.

Kolleegium nõustub ringkonnakohtu seisukohaga, et kuigi seadus ei sätesta selget reeglit juhuks, kui asja ei õnnestu müüa isegi 70% allahinnatult, tuleb asuda seisukohale, et TMS § 100 lg-s 5 sätestatud allahindluse piirmäär saab kehtida üksnes asja enampakkumisel n-ö sama arestimisakti alusel. Seadus ei sea vara allahindamise eelduseks muid täiendavaid kriteeriume kui kordusenampakkumise korraldamist, mis tähendab, et eelmine enampakkumine nurjus eelduslikult liiga kõrge alghinna tõttu.

LAHEND

Asja turuväärtust võivad määrata sõltuvalt asjast ka hinnad väljaspool Eestit.

Kolleegium nõustub ringkonnakohtu järeldusega, et sõiduki turuväärtuse hindamisel olukorras, kus selle kohalikku keskmist müügihinda ei ole võimalik teada saada, saab aluseks võtta sarnaste sõidukite väärtuse teistes riikides. Ka 8. oktoobril 2008 tsiviilasjas nr 3-2-1-77-08 tehtud otsuse p-s 15 avaldas kolleegium seisukohta, et sõna “kohalik” TsÜS § 65 tähenduses ei välista eseme väärtuse määramisel keskmise müügihinna arvestamist Eesti piirest väljaspool, kui see on mõistlik.

LAHEND